Privacy Policy

Gebruikersreglement

Toepasselijkheid

Dit gebruikersreglement regelt de toegang tot en het gebruik van IKM-NET, het digitaal loket voor het digitaal raadplegen en beheren van de documenten en gegevens in het kader van de IKM (Integrale Kwaliteitszorg Melk) audit. IKM-NET wordt ontwikkeld en beheerd door het Instituut voor Landbouw Visserij en Voeding, verder aangeduid als ILVO.
IKM-NET is vandaag als testversie beschikbaar.
De centrale diensten van ILVO zijn gevestigd te 9820 Merelbeke, Burgemeester Van Gansberghelaan 92/1.

Toegang tot en gebruik van IKM-NET

Als gebruiker moet u beschikken over:

Als gebruiker hebt u toegang tot uw IKM-NET zodra u:

Wettelijk vertegenwoordigers kunnen zichzelf als gebruiker registreren via het DjustConnect portaal. Derden kunnen enkel toegang krijgen als u hen hiervoor uitdrukkelijk machtigt via het DjustConnect portaal en zij zich vervolgens als gebruiker registreren. Door het verlenen van een machtiging, geeft u deze personen lees- en schrijfrechten in uw IKM-NET. ILVO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel nadelige gevolgen van het verlenen van machtigingen. Het is mogelijk om meerdere machtiging van uw bedrijf toe te kennen. Verder is het ook mogelijk dat een machtiginghouder een machtiging krijgt van verschillende machtiginghouders.

Doel van IKM-NET

IKM-NET is een onlinetoepassing van ILVO EV, waarmee Vlaamse melkveehouders hun documenten en gegevens nodig voor de IKM audit elektronisch kunnen raadplegen en beheren. IKM-NET ondersteunt de Vlaamse melkveehouders en wil hen maximaal ondersteunen met als doel de voorbereiding van de audit te vereenvoudigen en te versnellen. Dit wordt gerealiseerd door:

De Vlaamse melkveehouders kunnen via IKM-NET ook de gegevens van hun vorige IKM audit raadplegen.

Privacyverklaring

Waarom is een privacy verklaring nodig?

IKM-NET heeft om optimaal te functioneren een beperkt aantal persoonsgegevens nodig. ILVO hecht als ontwikkelaar en beheerder veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en streeft een kwaliteitsvolle verwerking van uw persoonsgegevens na. ILVO waakt erover dat de verwerking van de verkregen persoonsgegevens gebeurt conform de wettelijke en regelgevende kaders.
Dit houdt in dat wij:

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens ILVO binnen dit toepassingsgebied, nl. IKM-NET verwerkt, waarvoor en waarom we deze gegevens gebruiken, hoe we deze gegevens beschermen, hoelang we deze gegevens bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerken we, hoe worden ze verkregen en waarom verwerken we ze?

ILVO verwerkt binnen het toepassingsgebied van IKM-NET 3 types van gegevens:


1. Gegevens nodig om u te identificeren:

Het aanmelden bij IKM-NET gebeurt elektronisch via het digitaal toegangsbeheer (ACM) en het digitaal gebruikersbeheer (IDM) van de Vlaamse overheid. Om u te identificeren verwerken we enkel een gehashst persoonsID.

2. Gegevens die we opvragen bij andere bedrijven, die er al over beschikking

Om het beoogde doel van IKM-NET te bereiken, worden ook gegevens real-time opgehaald bij andere bedrijven. We leven daarbij altijd alle bepalingen beschreven in de verwerkersovereenkomst van DjustConnect na. De rechtsgrond op basis waarvan ILVO persoonsgegevens verwerkt voor is uw toestemming. Een overzicht van welke data worden opgehaald, bij welke bedrijven en met welk doel, vind u op het DjustConnect portaal/data-aanvragen beheren. De gebruiker geeft voor het ophalen van deze data per databron uitdrukkelijk toestemming op het DjustConnect portaal. Zonder toestemming worden deze gegeven niet opgehaald.
Deze opgehaalde gegeven worden nooit opgeslagen in IKM-NET, maar enkel real-time gevisualiseerd.

3. Gegevens door uzelf toegevoegd in IKM-NET

IKM-NET laat toe dat u zelf document toevoegt op het tabblad “Overzicht bestanden”.

De gegevens die we verzamelen en verwerken gebruiken we enkel voor het hierboven omschreven doel gebruikt.

Delen we uw gegevens met anderen?

De gegevens worden nooit gedeeld met anderen. Enkel uzelf en de personen die u zelf machtigt hebben toegang tot uw gegevens.

Hoe worden uw gegevens bewaard en beveiligd?

ILVO bewaart enkel de gehashst persoonsID en de gegevens die door uzelf zijn toegevoegd in IKM-NET. ILVO treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn passend rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging.
De gegevens die we opvragen bij andere bedrijven worden enkel gevisualiseerd en niet opgeslagen in IKM-NET.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

In IKM-NET heeft u een overzicht van de gegevens waarover we beschikking.
Wanneer bepaalde gegevens niet correct blijken te zijn, kan u ze:

U kan op elk moment zelf uw gegevens wissen door: U heeft het recht uw registratie als gebruiker van IKM-NET ongedaan te maken. kan op elk moment uw registratie als gebruiker van IKM.
Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ILVO via privacy@ilvo.vlaanderen.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bij wie kunt u terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de ILVO functionaris voor gegevensbescherming:

Bart Ampe
T +32 9 272 26 56
privacy@ilvo.vlaanderen.be

Om te voorkomen dat iemand anders dan uzelf uw gegevens zou opvragen, wijzigen of wissen, vragen wij u in dit geval om u te legitimeren door een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren.
De verwerkingsverantwoordelijke is:

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
Burgemeester Van Gansberghelaan 92 bus 1, 9820 Merelbeke
T +32 9 272 25 00
ilvo@ilvo.vlaanderen.be

Wijzigingen aan privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons gewijzigd worden. De gewijzigde versie wordt altijd op IKM-NET kenbaar gemaakt.

IKM-NET in testfase - Onderbreking van de dienstverlening

IKM-NET is vandaag beschikbaar als testversie.
IKM-NET is vandaag toegankelijk voor geregistreerde testgebruikers, zonder dat gewaarborgd wordt dat de toegang is verzekerd, vrij is van fouten of van technische storingen. De toegang tot IKM-NET en bijhorende ondersteuning, kan op elk moment worden afgesloten (o.m. voor onderhoudsdoeleinden). Waar redelijkerwijze mogelijk, zullen we u als gebruiker van een dergelijke onderbreking informeren. Het ILVO is in geen geval verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van een dergelijke onderbreking.
Opmerkingen of suggesties tot optimalisatie en verbetering van IKM-NET kunnen doorgegeven worden via info@mcc-vlaanderen.be.